Generelt om byggeri

Bygningsreglementets krav gælder i udgangspunktet for alle typer af byggeri, herunder nybyggeri, ombygninger og tilbygninger. Kravene gælder også, hvis anvendelsen af et eksisterende byggeri ændres væsentligt.

Eksempler på byggeri, der er omfattet af bygningsreglementet, er etageboligbyggeri, alle former for erhvervs- og institutionsbyggeri, fritliggende eller sammenbyggede enfamiliehuse, sommerhuse, kolonihavehuse, campinghytter, garager, carporte m.v.

Ombygninger og tilbygninger er tillige omfattet af bygningsreglementet. En ombygning indebærer, at der sker ændringer inden for de eksisterende rammer for byggeriet som f.eks. udnyttelse af eksisterende loft, ændring af anvendelsen af de enkelte rum, udvidelse af WC-rum til badeværelse, sammenlægning af boligenheder, nedrivning af vægge samt etablering af rum, døre mv. Mens en tilbygning indebærer, at der enten sker en udvidelse af etagearealet, f.eks. ved etablering af kælder eller ny 1. sal eller, at der sker en udvidelse af grundplanen med en ny bygning.

Når du har taget beslutningen om, hvilket byggeri du ønsker at opføre, skal du finde ud af, hvilke af bygningsreglementets krav som netop den type byggeri skal overholde.

Der kan være forskellige krav afhængig af, om du vil bygge f.eks. institutionsbyggeri eller et enfamiliehus. Uanset hvilke krav i bygningsreglementet, der gælder for det valgte byggeri, skal du være opmærksom på, at du skal overholde alle gældende regler, når du bygger. Ud over bygningsreglementet kan der også være anden relevant lovgivning, der skal overholdes, f.eks. planloven.

Ved ansøgning om byggetilladelse skal du indplacere byggeriet i brand- og konstruktionsklasser.

Byggeri i brand- og konstruktionsklasse 1 kræver ikke brug af en certificeret rådgiver, mens byggeri i brand- og konstruktionsklasse 2-4 kræver brug af en certificeret rådgiver. Klasserne er inddelt således, at jo mere komplekst byggeriet er, jo højere klasse indplaceres det i.   

Kravet til, hvilken certificeret rådgiver du skal bruge, afhænger af, hvilken brand- og konstruktionsklasse byggeriet indplaceres i. Hvis byggeriet f.eks. indplaceres i brandklasse 2, skal du bruge en brandrådgiver, der er certificeret til at virke i brandklasse 2. Du kan dog godt anvende en rådgiver, der er certificeret til at virke i en højere klasse, end den byggeriet er indplaceret i. Hvis dit byggeri indplaceres i brandklasse 4, skal du - foruden en certificeret brandrådgiver til minimum brandklasse 4 - tillige bruge en brandrådgiver, der er certificeret som tredjepartskontrollant.

Nedenfor beskrives de vejledninger, der er relevante for brugen af certificerede rådgivere.

Vejledninger, der er relevante for brugen af certificerede rådgivere.

Vejledningen indeholder beskrivelse af byggesagsbehandling efter BR18, herunder hvilke regler forskellige typer af byggeri skal overholde. Derudover indeholder vejledningen også information om, hvilken dokumentation der skal indsendes i de forskellige stadier af byggeprocessen.

Gå til vejledning om byggesagsbehandling efter BR18 (nyt vindue)