Ombygninger og tilbygninger

En ombygning skal indplaceres i en konstruktionsklasse og brandklasse, hvis den kræver byggetilladelse, og hvis det er relevant. Det er relevant at indplacere en ombygning i en konstruktionsklasse, hvis ombygningen medfører, at de bærende konstruktioners virkemåde i byggeriet ændres, eller hvis der indføres nye bærende konstruktioner. Ligeledes er det relevant at indplacere en ombygning i en brandklasse, hvis ombygningen medfører en ændring af forudsætningerne for de brandmæssige forhold i byggeriet.

Nedenfor er angivet en række vejledende og ikke-udtømmende eksempler på ombygninger og andre forandringer i etageboligbyggeri, der kræver byggetilladelse. I eksemplerne vurderes det, hvorvidt det er relevant at indplacere den enkelte ombygning i en konstruktionsklasse og/eller brandklasse.

Hvis det er relevant at indplacere, skal ombygninger i etageboligbyggeri altid indplaceres i konstruktionsklasserne 2-4 og brandklasserne 2-4, hvor der er krav om at tilknytte certificerede rådgivere.

Ved nogle af eksemplerne er der tilknyttet specifikke forudsætninger for konstruktions- og/eller brandforhold, som skal være opfyldt, for at eksemplerne kan benyttes. Ud over de specifikke forudsætninger, forudsættes det generelt for de eksempler, der ikke skal indplaceres i en konstruktionsklasse og/eller brandklasse, at byggearbejdet ikke ændrer de bærende konstruktioners virkemåde og/eller forudsætningerne for de brandmæssige forhold på anden vis.

Det enkelte byggearbejde skal altid vurderes konkret.

Tabel 1: Eksempler på ombygninger og andre forandringer i etageboligbyggeri, der kræver byggetilladelse, og hvorvidt de skal indplaceres i en brand- og/eller konstruktionsklasse.
Byggearbejde Skal indplaceres i konstruktionsklasse 2-4, og en certificeret statiker skal tilknyttes Skal indplaceres i brandklasse 2-4, og en certificeret brandrådgiver skal tilknyttes Specifikke forudsætninger 
Nyt dørhul/vindueshul i intern bærende væg Ja Nej Forudsætter bl.a., at de brandmæssige krav til konstruktionen er tilsvarende de eksisterende forhold.
Udvidelse af dørhul/vindueshul (i bredden) i bærende væg Ja Nej Forudsætter bl.a., at de brandmæssige krav til konstruktionen er tilsvarende de eksisterende forhold.
Fuld eller delvis nedrivning af bærende dele f.eks. væg, søjler, bjælker eller etagedæk Ja Nej Forudsætter bl.a., at de brandmæssige krav til konstruktionen er tilsvarende de eksisterende forhold.
Delvis fjernelse af spær i tagkonstruktionen, f.eks. i forbindelse med etablering af en kvist Ja Nej Forudsætter bl.a., at de brandmæssige krav til konstruktionen er tilsvarende de eksisterende forhold.

Forudsætter bl.a., at kvisten udføres med samme udvendige beklædning som bygningen generelt.
Ny kvist, der udvider etagearealet Nej Nej Forudsætter bl.a., at de brandmæssige krav til konstruktionen er tilsvarende de eksisterende forhold.

Forudsætter bl.a., at kvisten udføres med samme udvendige beklædning som bygningen generelt.

Forudsætter bl.a., at der ikke etableres udveksling i spær i tagkonstruktionen.
Udvidelse af eksisterende kvist, der udvider etagearealet Nej Nej Forudsætter bl.a., at de brandmæssige krav til konstruktionen er tilsvarende de eksisterende forhold.

Forudsætter bl.a., at kvisten udføres med samme udvendige beklædning som bygningen generelt.

Forudsætter bl.a., at der ikke udveksles i spær i tagkonstruktionen.

Udveksling i spær for en tagaltan Ja Nej Forudsætter bl.a., at de brandmæssige krav til konstruktionen er tilsvarende de eksisterende forhold
Udveksling i bærende bjælkelag for at etablere en intern trappe Ja Nej Forudsætter bl.a., at de brandmæssige krav til konstruktionen er tilsvarende de eksisterende forhold
Udvidelse af vindueshul til dørhul med større bredde i bærende væg, hvor der f.eks. etableres en fransk altan Ja Nej Forudsætter bl.a., at de brandmæssige krav til konstruktionen er tilsvarende de eksisterende forhold.
Nedlæggelse af lyskasser, hvor lyskassen er påkrævet af brandmæssige årsager Nej Ja  
Blænding af alle døre til sekundært trapperum, der er påkrævet af brandmæssige årsager (også ved sammenlægninger) Nej Ja  
Nedlæggelse af sekundært trapperum til beboelse, hvor der udføres nyt etagedæk i det gamle trapperum Ja Ja  
Udvendig efterisolering, hvor der sker indgreb i den bærende del af væggen Ja Nej Forudsætter bl.a., at de brandmæssige krav til konstruktionen er tilsvarende de eksisterende forhold.

Forudsætter bl.a., at afstanden fra den udvendige efterisolering til skel og bygninger på samme grund ikke kræver yderligere tiltag i forhold til ydervæggens brandmostandsevne.

Forudsætter bl.a., at der ikke anvendes brændbart isoleringsmateriale.

Forudsætter bl.a. at der ikke etableres gennemgående hulrum
Etablering af åben altan Ja Nej Forudsætter bl.a., at de brandmæssige krav til konstruktionen er tilsvarende de eksisterende forhold.

Forudsætter bl.a., at beredskabets indsatsmuligheder ikke påvirkes negativt. 

Se også bygningsreglementets spørgsmål og svar om altaner og certificerede rådgivere
Udnyttelse af uudnyttet tagetage til beboelse Ja Ja  
Udnyttelse af pulterrum i udnyttelig tagetage til beboelse Ja Ja  

Nedenfor er angivet en række vejledende og ikke-udtømmende eksempler på ombygninger og andre forandringer i etageboligbyggeri, der ikke kræver byggetilladelse, og dermed ikke skal indplaceres i en brand- og konstruktionsklasse.

Ved nogle af eksemplerne er der tilknyttet specifikke forudsætninger for konstruktions- og/eller brandforhold, som skal være opfyldt, for at eksemplerne kan benyttes. Udover de specifikke forudsætninger, forudsættes det generelt for alle eksempler, at ombygningen ikke ændrer de bærende konstruktioners virkemåde og/eller forudsætningerne for de brandmæssige forhold på anden vis. Det forudsættes yderligere, at ombygningen ikke udvider etagearealet, ændre anvendelsen væsentligt, eller ændre andre forhold, der medfører, at der skal ansøges om byggetilladelse. 

Det enkelte byggearbejde skal altid vurderes konkret. 

Tabel 2: Eksempler på ombygninger og andre forandringer i etageboligbyggeri, der kan udføres uden ansøgning om byggetilladelse, og dermed ikke skal indplaceres i en brand- og konstruktionsklasse.

Byggearbejde
Specifikke forudsætninger
Udvidelse af wc-rum med bad, hvor der sker ny rørgennemføring gen-nem etageadskillelse. Forudsætter bl.a., at gennemføringen udføres med brandtætninger, der har samme brandmodstandsevne som den pågældende bygningsdel.

Forudsætter bl.a., at evt. ændring i etagedæk retableres på tilsvarende måde som eksisterende etagedæk.
Nyt badeværelse eller wc-rum i andet rum, hvor der sker ny rørgennemføring gennem etageadskillelse. Forudsætter bl.a., at gennemføringen udføres med brandtætning, der har samme brandmodstandsevne som den pågældende bygningsdel.

Forudsætter bl.a., at evt. ændring i etagedæk retableres på tilsvarende måde som eksisterende etagedæk.
Flytning af køkken til andet rum.  
Nedrivning af ikke-bærende vægge (gælder også vægge mellem boliger ved sammenlægning af lejligheder).  
Opdeling af rum med skillevæg. Forudsætter bl.a., at adgang til redningsåbninger og flugtveje via trapperne ikke forringes i forhold til kravene i BR18.
Blænding af internt dørhul. Forudsætter bl.a., at adgang til redningsåbninger og flugtveje ikke forringes i forhold til kravene i BR18.
Udvidelse af vindueshul til dørhul med samme bredde i bærende væg samt etablering af fransk altan. Forudsætter bl.a., at dørhullet har højst samme bredde som det eksisterende hul til vinduet.

Forudsætter bl.a., at vinduets/dørens eventuelle funktion som redningsåbning bibeholdes.

Forudsætter at vægges eventuelle afstivende funktion bibeholdes.
Blænding af én dør til primært trapperum ved sammenlægning af lejligheder på samme etage. Forudsætter bl.a., at der fortsat er adgang til mindst én dør til primært trapperum.
Blænding af dør til sekundært trapperum ved sammenlægning af lejligheder på samme etage. Forudsætter bl.a., at der fortsat er adgang til mindst én dør til sekundært trapperum.
Nedlæggelse af lyskasser. Forudsætter bl.a., at lyskasserne ikke er påkrævet af brandmæssige årsager, f.eks. røgudluftning.
Udvendig efterisolering/energioptimering Forudsætter bl.a., at afstanden fra den udvendige efterisolering til skel og bygninger på samme grund ikke kræver yderligere tiltag i forhold til ydervæggens brandmostandsevne. 

Forudsætter bl.a., at der ikke sker indgreb i den bærende væg.

Forudsætter bl.a., at der ikke anvendes brændbart isoleringsmateriale.

Forudsætter bl.a., at der ikke etableres gennemgående hulrum.