Krav vedrørende certificeredes virke

Bygningsreglementet udspecificerer byggelovens krav og indeholder de nærmere detaljerede krav, som alle byggearbejder skal leve op til. Kravene i bygningsreglementet skal sikre, at et byggeri udføres og indrettes, så det er tilfredsstillende i både brand-, sikkerheds- og sundhedsmæssig henseende.

Den certificerede statiker og brandrådgivers virke i forbindelse med byggearbejder, der kan henføres til hhv. brand- og konstruktionsklasse 2-4, er hovedsageligt reguleret af bygningsreglementet. Dette sikrer, at:

  • Byggeriet udføres i henhold til bygningsreglementets bestemmelser for henholdsvis brandforhold og bærende konstruktioner.
  • De bærende konstruktioner og brandforhold overholder krav til sikkerhed og anvendelighed, er egnede til formålet og følger god byggeskik.
  • Dokumentationen for byggeriet er udarbejdet og kontrolleret, og at den er fyldestgørende og udgør et hele.

Relevante bestemmelser for den certificeredes virke

Kapitel 1 angiver, hvilken type byggerier der er omfattet af krav om brug af en certificeret statiker og brandrådgiver, samt omfang af dokumentation udfærdiget af den certificerede ifm. 
ansøgning af byggetilladelse og færdigmelding.

Herudover er der angivet krav til ovenstående forhold, såfremt der anvendes en anerkendt statiker.

Kapitel 33 angiver krav til den certificerede statikers minimumsvirke, herunder når udfærdigelsen af dele af den statiske dokumentation uddelegeres til andre fagligt kompetente personer, eller der anvendes assistance hertil.


Herudover angives krav ved overdragelse af et igangværende byggeprojekt mellem to certificerede statikere.

Kapitel 34 angiver krav til den certificerede brandrådgivers minimumsvirke, herunder når udfærdigelsen af dele af den brandtekniske dokumentation uddelegeres til andre fagligt kompetente personer, eller der anvendes assistance hertil.


Herudover angives krav ved overdragelse af et igangværende byggeprojekt mellem to certificerede brandrådgivere.