Definitionsliste for brandmæssige begreber og opdatering af vejledning til BR18 om drift, kontrol og vedligehold

Publiceret 20-12-2023

Social- og Boligstyrelsen har udgivet en definitionsliste over de mest anvendte brandmæssige begreber i bygningsreglementet og tilhørende vejledninger. Styrelsen har desuden foretaget opdatering af Bygningsreglementets vejledning til kapitel 5 – Brand, blandt andet som følge af ændringer i bygningsreglementet pr. 1. januar 2024.

Opdateringen af Bygningsreglementets vejledning til kapitel 5 – Brand, Kapitel 7: Drift, kontrol og vedligehold af brandforhold i og ved bygninger omfatter bl.a. beskrivelse af indretning af flugtvejsgange. Desuden er der indført lempelser i forhold til, hvor ofte brandtekniske installationer og brandslukningsmateriel skal efterses. Derudover foretages en række præciseringer og mindre rettelser.

Vi gør opmærksom på, at ændringerne som noget nyt udgives i form af et rettelsesblad til den eksisterende vejledning. Ændringerne træder i kraft 1. januar 2024.

Desuden har styrelsen den 17. oktober 2023 offentliggjort en FAQ om, hvordan alment teknisk fælleseje kan anvendes sammen med de præ-accepterede løsninger, og hvordan den certificerede brandrådgiver virker ift. dokumentation ved anvendelse af alment teknisk fælleseje.

 

Du kan tilgå definitionslisten, rettelsesbladet og FAQ’en via nedenstående links. 

Link til definitionsliste for brandmæssige begreber

Link til rettelsesblad til vejledningen til BR18 Kapitel 5, kap. 7: Drift, kontrol, vedligehold af brandforhold i og ved bygninger

Link til FAQ om dokumentation af bygningsdele ved brug af alment teknisk fælleseje