Krav til bærende konstruktioner

Bygningsreglementet udspecificerer byggelovens krav og indeholder de nærmere detaljerede krav, som alle byggearbejder skal leve op til. Kravene i bygningsreglementet skal sikre, at et byggeri udføres og indrettes, så det er tilfredsstillende i både brand-, sikkerheds- og sundhedsmæssig henseende.

Byggearbejder, der omfatter bærende konstruktioner, der kan indplaceres i konstruktionsklasse 1-4, er hovedsageligt reguleret i bygningsreglementet. Dette gælder også for bærende konstruktioner, der indgår i transportable konstruktioner.

Forhold vedr. bærende konstruktioner er behandlet i flere af bygningsreglementets kapitler og bilag og er opdelt i regler for byggeri i hhv. konstruktionsklasse 1 og konstruktionsklasse 2-4.

I bygningsreglementet er der tillige regler om en produktcertificering af visse transportable konstruktioner, jf. bekendtgørelse om certificeringsordning for transportable konstruktioner.

Relevante bestemmelser vedrørende bærende konstruktioner, herunder transportable konstruktioner

Kapitel 1 angiver, hvilken type byggerier der er omfattet af krav om brug af en certificeret statiker eller en anerkendt statiker, samt hvilken dokumentation der skal fremsendes til kommunen ifm. ansøgning om byggetilladelse og færdigmelding af byggearbejdet.

Herudover er der angivet krav til ovenstående forhold for transportable konstruktioner. 

Kapitel 7 angiver bl.a. forhold vedr. bærende konstruktioner, herunder transportable konstruktioner, der skal overholdes i forbindelse med planlægning og udførelse af byggearbejder.
Kapitel 15 angiver krav til projektering og udførelse af konstruktioner for de mest almindelige byggematerialer. Herudover er der angivet krav til dimensionering af telte, transportable konstruktioner, stationære opbevaringssystemer og tribuner.
Kapitel 26 angiver krav til indplacering af bærende konstruktioner i konstruktionsklasse 1-4 på baggrund af konstruktionens konsekvensklasse, kompleksitet og erfaring med konstruktionstypen.
Kapitel 28 angiver krav til omfang og indhold af den statiske dokumentation for byggearbejder i konstruktionsklasse 1-4.
Herudover er der angivet krav til omfang og indhold af start- og sluterklæring for byggearbejder i konstruktionsklasse 2-4.
Bilag 3 udspecificerer mindstekrav til kontroltyper for byggeri i konstruktionsklasse 1-4 samt mindstekrav til kontrolniveauer for byggeri i konstruktionsklasse 2-4.
Kapitel 31 beskriver de ydelser, som den bygværksprojekterende skal forestå vedr. den statiske dokumentation for bærende konstruktioner i konstruktionsklasse 2-4.
Eurocodes er europæiske standarder, der anvendes i forbindelse med dimensionering af byggeri. En given Eurocode skal altid benyttes sammen med det tilhørende nationale anneks.
DS 1140 er en dansk standard, der fastsætter retningslinjer for den almene kontrol i forbindelse med udførelse af byggearbejder.