Vejledninger om bærende konstruktioner

Bygningsreglementet udspecificerer byggelovens krav og indeholder de nærmere detaljerede krav, som alle byggearbejder skal leve op til. Da bygningsreglementets krav ofte er udformet som funktionskrav, som kan opfyldes på forskellig vis, er der udarbejdet vejledninger, der præciserer, uddyber eller angiver en måde, hvorpå bygningsreglementets krav kan opfyldes.

Byggearbejder, der omfatter bærende konstruktioner, der kan indplaceres i konstruktionsklasse 1-4, er hovedsageligt reguleret i bygningsreglementet. Dette gælder også for transportable konstruktioner, der kan indplaceres i konstruktionsklasse 1-4.

Bolig- og Planstyrelsen har udarbejdet følgende relevante vejledninger på området:

Vejledninger om bærende konstruktioner

Vejledningen angiver bl.a., hvilken type byggerier der er omfattet af krav om byggetilladelse, samt hvilken statisk dokumentation der skal foreligge for byggeri i konstruktionsklasse 1-4, herunder dokumentation for byggeri i konstruktionsklasse 1 i forbindelse med kommunens stikprøvekontrol.
Vejledningen forklarer og fortolker reglerne i certificeringsordningen for transportable konstruktioner, herunder telte, tribuner, scener, messestande, portaler, tårne mm.
Vejledningen indeholder eksempler på ombygninger og andre forandringer i etageboligbyggeri samt i enfamiliehuse, dobbelthuse, rækkehuse og sommerhuse.

Eksemplerne viser, hvilke ombygninger og forandringer der kræver byggetilladelse, og hvilke der kan udføres uden ansøgning om byggetilladelse.
Vejledningens kapitel 3 beskriver retningslinjer for brandmodstandsevne af byggeriets bærende konstruktioner.
Vejledningen angiver, hvordan projektering, udførelse, drift og vedligehold af konstruktioner og bygningsdele kan ske, for at bygningsreglementets krav til konstruktioner opfyldes.
Vejledningen redegør for projekteringsgrundlaget og lasterne på transportable konstruktioner, herunder skurvogne, pavilloner, telte, scener, tribuner, gangbroer mv.

Herudover redegør vejledningen for hvordan, transportable konstruktioner skal indplaceres i konstruktionsklasser.
 
Vejledningen beskriver grundlaget for bærende konstruktioner og konstruktionsafsnits indplacering i konstruktionsklasse 1-4 på baggrund af konstruktionens konsekvensklasse, kompleksitet og erfaring med konstruktionstypen.

Vejledningen beskriver, hvordan start- og sluterklæringer udformes, og hvilken dokumentation der skal fremsendes i forbindelse med starterklæringen.  Herudover er der givet et eksempel på en start- og sluterklæring.


Vejledningen skal læses i sammenhæng med SBi-anvisning 271, Dokumentation og kontrol af bærende konstruktioner.

 
Denne anvisning knytter sig til Bygningsreglement 2018 (BR18) og omhandler dokumentation af de dele af projektering og udførelse, som er knyttet til sikkerheden og anvendelsen af et bygværks bærende konstruktioner.
Denne anvisning beskriver udarbejdelse og kontrol af den dokumentation, der knytter sig til et bygværks bærende konstruktioner i henhold til Bygningsreglement 2015.
DS/INF angiver retningslinjer for fastlæggelse af konsekvensklasser for konstruktioner tilknyttet byggeri.