Bliv certificeret statiker eller brandrådgiver

Som certificeret rådgiver er det din opgave at sikre, at byggearbejder vedr. brandforhold eller bærende konstruktioner med tilhørende dokumentation overholder bygningsreglementets krav.

Du kan blive certificeret til en af de seks nedenfor nævnte ordninger.

Statiker Brandrådgiver 
 Certificeret statiker til konstruktionsklasse 2  Certificeret brandrådgiver til brandklasse 2
 Certificeret statiker til konstruktionsklasse 3 og 4  Certificeret brandrådgiver til brandklasse 3 og 4
 Certificeret statiker til tredjepartskontrol af statik  Certificeret brandrådgiver til tredjepartskontrol af brandforhold

Hvis du ønsker at blive certificeret som brandrådgiver eller statiker, skal du opfylde de betingelser, der er beskrevet i bekendtgørelse om certificeringsordninger for dokumentation af tekniske forhold i bygningsreglementet, også kaldet certificeringsbekendtgørelsen.

I bekendtgørelsen stilles der krav til dine kvalifikationer, kompetencer og erfaring. I vejledningen til certificeringsbekendtgørelsen er kravene nærmere beskrevet.

Certificeringsbekendtgørelsen og den tilhørende vejledning giver dog mulighed for en vis fortolkning. Derfor er det vigtigt, at du kontakter en af de fire certificeringsorganer, hvis du vil ansøge om at blive certificeret til en af ordningerne. Det er certificeringsorganerne, der bedømmer, om du kan blive certificeret rådgiver, og de kan derfor give dig nærmere information om, hvad det kræver. Derudover kan de forklare dig, hvad du skal kunne fremvise i forbindelse med din ansøgning.

Proceduren for certificeringen er overordnet som følger:

 1. Ansøger fremsender ansøgning til certificeringsorganet. Der vedlægges dokumentation for, at ansøger har de rette kvalifikationer, kompetencer og erfaring.
 2. Certificeringsorganet vurderer, om den fremsendte dokumentation er fyldestgørende.
 3. Ansøger skal evt. eftersende yderligere dokumentation, hvis certificeringsorganet har vurderet, at den fremsendte dokumentation ikke er fyldestgørende.
 4. Certificeringsorganet oplyser ansøger om den forventede behandlingstid, når dokumentationen vurderes at være fyldestgørende.
 5. Certificeringsorganet vurderer, om ansøgers kvalifikationer, kompetencer og erfaring er tilstrækkelige, evt. på baggrund af en prøve eller en mundtlig præsentation af et projekt.
 6. Certificeringsorganet træffer afgørelse om, hvorvidt ansøger kan blive certificeret. Ansøger modtager en skriftlig begrundelse for certificeringsorganets bedømmelse
 7. Certificeringsorganet udsteder et certifikat til ansøgeren, hvis denne har bestået.

Det er det enkelte certificeringsorgan, der bestemmer, hvordan den konkrete certificeringsproces forløber for hver af de forskellige ordninger.

Når du er blevet certificeret til en af de seks ordninger, er du i forbindelse med opretholdelsen af din certificering forpligtiget til:

 • At virke i henhold til bygningsreglementets krav
 • Løbende at ajourføre dine kvalifikationer og opretholde dine kompetencer
 • Årligt at redegøre for dit virke over for certificeringsorganet og fremsende dokumentation til kontrol af virke
 • At indsende dokumentation for, at betingelserne for certificeringen er opfyldt, hvis certificeringsorganet anmoder herom
 • Hvert 5. år at blive re-certificeret

Du finder certificeringsorganerne via listerne nedenfor.