Om certificeringsordningen

Indførelse af en certificeringsordning

Med bygningsreglementet 2018 blev kommunens tekniske byggesagsbehandling udfaset. For byggeri af en vis størrelse eller kompleksitet blev der i stedet indført krav om, at der anvendes certificerede statikere og brandrådgivere. Det er de certificerede statikere og brandrådgivere, der skal sikre, at byggearbejder dokumenteres og kontrolleres samt at bygningsreglementets krav til bærende konstruktioner og brandforhold overholdes.

Kommunen skal således ikke længere påse, at de tekniske forhold i byggeriet overholder bygningsreglementets bestemmelser på brand- og konstruktionsområdet. Kommunen er dog stadig bygningsmyndighed og skal derfor bl.a. udstede byggetilladelser, ibrugtagningstilladelser og behandle lovliggørelsessager.  

Ordningen indebærer, at det alene er bygningsejerens ansvar, at byggearbejdet overholder de tekniske krav i bygningsreglementet. Ordningen medfører dermed også en mere tydelig ansvarsfordeling i forholdet mellem kommune og bygningsejer.

Beskrivelse af certificeringsordningen

Certificeringsordningen er en personcertificering, der skal sikre, at en person har de kvalifikationer, kompetencer og erfaring, der er nødvendige for at kunne foretage et kompetent stykke arbejde, der lever op til de krav, der stilles i ordningen. 

Personcertificeringen foretages og overvåges af et uafhængigt certificeringsorgan, der er akkrediteret af et akkrediteringsorgan. Akkrediteringsorganet overvåger løbende, at certificeringsorganet lever op til de generelle krav for organer, der foretager certificering af personer.

Det er således akkrediteringsorganet, der fører kontrol med certificeringsorganerne, og det er certificeringsorganerne, der fører kontrol med de certificerede rådgivere, som de har udstedt certifikater til. 

Du kan læse mere om akkrediteringsorganet og certificeringsorganer under emnet ”Aktører”.

Formål med certificeringsordningen

Certificeringsordningen skal give tillid til, at de nødvendige kvalifikationer, kompetencer og erfaringer er til stede hos de certificerede brandrådgivere og statikere, så de kan udføre deres virke på en kompetent, ensartet og tilfredsstillende måde. 
Certificeringsordningen for statikere og brandrådgivere fremgår af bekendtgørelse om certificeringsordninger for dokumentation af tekniske forhold i bygningsreglementet.