Krav til brandforhold

Bygningsreglementet udspecificerer byggelovens krav og indeholder de nærmere detaljerede krav, som alle byggearbejder skal leve op til. Kravene i bygningsreglementet skal sikre, at et byggeri udføres og indrettes, så det er tilfredsstillende i både brand-, sikkerheds- og sundhedsmæssig henseende.

Byggearbejder, der kan indplaceres i brandklasse 1-4, er hovedsageligt reguleret i bygningsreglementet. Dette gælder også for transportable konstruktioner, der kan indplaceres i brandklasse 1-4.

Krav til byggearbejders brandtekniske forhold er behandlet i flere af bygningsreglementets kapitler og bilag og er opdelt i regler for byggeri i hhv. brandklasse 1 og brandklasse 2-4.

I bygningsreglementet er der tillige regler om en produktcertificering af visse transportable konstruktioner, jf. bekendtgørelse om certificeringsordning for transportable konstruktioner.

Relevante bestemmelser

Kapitel 1 angiver hvilken type byggerier, der er omfattet af krav om brug af en certificeret brandrådgiver, samt hvilken dokumentation, der skal fremsendes til kommunen ifm. ansøgning om byggetilladelse og færdigmelding af byggearbejdet.

Herudover er der angivet krav til ovenstående forhold for transportable konstruktioner.  

Kapitel 5 fastlægger bl.a. brandsikring på baggrund af anvendelseskategorier og risikoklasser, kriterier for valg af brandtekniske installationer samt krav til design, projektering og udførelse, så byggeriet er sikkert, og så evakuering og redning af personer kan ske.

Herudover er der angivet krav til test, der skal foretages inden ibrugtagning, samt krav til drift, kontrol og vedligehold af brandforhold.

Bilag 1 uddyber, hvordan bygningsafsnit kan kategoriseres i anvendelseskategori og risikoklasse.

Herudover angives retningslinjer for, hvilken dokumentations-metode der kan anvendes for byggeri i brandklasse 1-4.

Kapitel 27 angiver krav til indplacering af byggeri i brandklasse 1-4 på baggrund af anvendelseskategori og risikoklasse.

Herudover er der retningslinjer for den type af byggeri, der ikke kan indplaceres i en brandklasse.

Kapitel 29 angiver krav til omfang og indhold af den brandtekniske dokumentation for byggearbejder i brandklasse 1-4.

Herudover er der angivet krav til omfang og indhold af start- og sluterklæring for byggearbejder i brandklasse 2-4.

Bilag 3 udspecificerer mindstekrav til kontroltyper for byggeri i brandklasse 1-4 samt mindstekrav til kontrolniveauer for byggeri i brandklasse 2-4.