Præ-accepterede løsninger - Bilag til BR18's vejledning til kapitel 5 - Brand

Bygningsreglementet udspecificerer byggelovens krav og indeholder de nærmere detaljerede krav, som alle byggearbejder skal leve op til. Da bygningsreglementets krav ofte er udformet som funktionskrav, som kan opfyldes på forskellig vis, er der udarbejdet vejledninger, der præciserer, uddyber eller angiver en måde, hvorpå bygningsreglementets krav kan opfyldes.

Byggearbejder, der omfatter brandmæssige aspekter, der kan indplaceres i brandklasse 1-4, er hovedsageligt reguleret i bygningsreglementet. Dette gælder også for transportable konstruktioner, der kan indplaceres i brandklasse 1-4.

Bolig- og Planstyrelsen har udarbejdet en række relevante vejledninger på området, bl.a. Bygningsreglementets vejledning til kapitel 5 – Brand.

I tabellen nedenfor beskrives de præ-accepterede løsninger, der er indarbejdet som bilag 1-11, 15 og 16 i bygningsreglementets vejledning til kapitel 5 – Brand. De præ-accepterede løsninger præciserer de generelle regler i bygningsreglementet og angiver retningslinjer for byggeriets brandmæssige sikkerhedsniveau, herunder lempelser og skærpelser i forhold til hovedkapitlerne i vejledningen.

De præ-accepterede løsninger, kan benyttes til at dokumentere, at bygningsreglementets krav til det brandmæssige sikkerhedsniveau er opfyldt. Hvis de præ-accepterede løsninger anvendes i deres fulde udstrækning, kan et byggeri indplaceres i brandklasse 1 eller 2. Hvis et byggeri indplaceres i brandklasse 2, skal der tilknyttes en certificeret brandrådgiver til byggeriet. 

De præ-accepterede løsninger kan derudover benyttes som referencescenarie ved komparative analyser, når det skal dokumenteres, at byggeri indplaceret i brandklasse 3 eller 4 overholder bygningsreglementets brandkrav.

Præ-accepterede løsninger - Bilag til bygningsreglementets vejledning til kapitel 5 - Brand

I bilaget beskrives, hvordan projektering, udførelse, drift og vedligehold af de brandmæssige aspekter kan ske, for at bygningsreglementets krav opfyldes for fritliggende og sammenbyggede enfamiliehuse.
I bilaget beskrives, hvordan projektering, udførelse, drift og vedligehold af de brandmæssige aspekter kan ske, for at bygningsreglementets krav opfyldes for sekundær bebyggelse i tilknytning til enfamiliehuse.
I bilaget beskrives, hvordan projektering, udførelse, drift og vedligehold af de brandmæssige aspekter kan ske, for at bygningsreglementets krav opfyldes for etageboligbyggeri.
I bilaget beskrives, hvordan projektering, udførelse, drift og vedligehold af de brandmæssige aspekter kan ske, for at bygningsreglementets krav opfyldes for kontorbyggeri.
I bilaget beskrives, hvordan projektering, udførelse, drift og vedligehold af de brandmæssige aspekter kan ske, for at bygningsreglementets krav opfyldes for forsamlingslokaler, butikker mv.
I bilaget beskrives, hvordan projektering, udførelse, drift og vedligehold af de brandmæssige aspekter kan ske, for at bygningsreglementets krav opfyldes for undervisningslokaler.
I bilaget beskrives, hvordan projektering, udførelse, drift og vedligehold af de brandmæssige aspekter kan ske, for at bygningsreglementets krav opfyldes for hoteller mv.
I bilaget beskrives, hvordan projektering, udførelse, drift og vedligehold af de brandmæssige aspekter kan ske, for at bygningsreglementets krav opfyldes for hoteller mv.
I bilaget beskrives, hvordan projektering, udførelse, drift og vedligehold af de brandmæssige aspekter kan ske, for at bygningsreglementets krav opfyldes for landbrugserhvervets avls- og driftsbygninger.
I bilaget beskrives, hvordan projektering, udførelse, drift og vedligehold af de brandmæssige aspekter kan ske, for at bygningsreglementets krav opfyldes for bygningsafsnit med garageanlæg.
I bilaget beskrives, hvordan projektering, udførelse, drift og vedligehold af de brandmæssige aspekter kan ske, for at bygningsreglementets krav opfyldes for industri- og lagerbygninger.
I bilaget beskrives retningslinjerne for udfærdigelsen af arrangementsplaner til brug for ansøgning om større midlertidige udendørsarrangementer.
I bilaget beskrives retningslinjerne for udfærdigelsen af pladsfordelingsplaner til brug ved midlertidige opstillinger.
I bilaget er der angivet præ-accepterede løsninger for de brandtekniske installationer og håndslukningsudstyr. Hvis retningslinjerne anvendes i deres fulde udstrækning, kan de benyttes til at dokumentere, at bygningsreglementets brandkrav for byggeri, der indplaceres i brandklasse 2 opfyldes.

I bilaget beskrives, hvordan projektering og udførelse af de brandmæssige aspekter kan ske, for at bygningsreglementets krav til brandsikkerhed opfyldes for sekundær bebyggelse i tilknytning til anden bebyggelse end den, der er omfattet af ovennævnte vejlednings bilag 1a vedrørende præ-accepterede løsninger for enfamiliehuse.

I bilaget beskrives, hvordan kravene til brandsikkerhed i bygningsreglementet kan opfyldes for mindre bebyggelse i anvendelseskategorierne 1 og 4 i én etage over terræn og uden etager under terræn.