Supplerende bilag til BR18's vejledning til kapitel 5 - Brand

Bygningsreglementet udspecificerer byggelovens krav og indeholder de nærmere detaljerede krav, som alle byggearbejder skal leve op til. Da bygningsreglementets krav ofte er udformet som funktionskrav, som kan opfyldes på forskellig vis, er der udarbejdet vejledninger, der præciserer, uddyber eller angiver en måde, hvorpå bygningsreglementets krav kan opfyldes.

Byggearbejder, der omfatter brandmæssige aspekter, der kan indplaceres i brandklasse 1-4, er hovedsageligt reguleret i bygningsreglementet. Dette gælder også for transportable konstruktioner, der kan indplaceres i brandklasse 1-4.

Bolig- og Planstyrelsen har udarbejdet en række supplerende vejledninger på området.

I oversigten nedenfor beskrives de supplerende vejledninger, der er indarbejdet som bilag 13-14 i bygningsreglementets vejledning til kapitel 5 – Brand. Disse bilag beskriver supplerende informationer, præ-accepterede løsninger og vejledninger, der kan benyttes til dokumentation af bygningsreglementets brandkrav.

Supplerende vejledninger, der er indarbejdet som bilag 13-14 i bygningsreglementets vejledning til kapitel 5 – Brand

I bilaget beskrives retningslinjerne for udfærdigelse af planer i forhold til brand. Der angives forslag til brug af farver, størrelsesforhold og signaturer samt eksempler på udfærdigelse af sådanne planer.
I bilaget findes signaturerne fra bilag 13 i PDF-format, så det er muligt at udklippe disse signaturer og indsætte dem i et individuelt PDF-dokument.
I bilaget findes signaturerne fra bilag 13 i SVG-format, så det er muligt at udklippe disse signaturer og indsætte dem i et individuelt SVG-dokument.
I bilaget findes signaturerne fra bilag 13 i DWG-format, så det er muligt at udklippe disse signaturer og indsætte dem i et individuelt DWG-dokument.
I bilaget findes eksemplerne til planer fra bilag 13 i PDF-format i anbefalede størrelsesforhold og opløsning.

Under udarbejdelse.