Vejledning til BR18's kapitel 5 - Brand

Bygningsreglementet udspecificerer byggelovens krav og indeholder de nærmere detaljerede krav, som alle byggearbejder skal leve op til. Da bygningsreglementets krav ofte er udformet som funktionskrav, som kan opfyldes på forskellig vis, er der udarbejdet vejledninger, der præciserer, uddyber eller angiver en måde, hvorpå bygningsreglementets krav kan opfyldes.

Byggearbejder, der omfatter brandmæssige aspekter, der kan indplaceres i brandklasse 1-4, er hovedsageligt reguleret i bygningsreglementet. Dette gælder også for transportable konstruktioner, der kan indplaceres i brandklasse 1-4.

Bolig- og Planstyrelsen har udarbejdet en række relevante vejledninger på området, bl.a. bygningsreglementets vejledning til kapitel 5 – Brand.

I tabellen nedenfor beskrives hovedkapitlerne i bygningsreglementets vejledning til kapitel 5 – Brand. Hovedkapitlerne præciserer de generelle regler i bygningsreglementet og angiver retningslinjer for det brandmæssige sikkerhedsniveau. Kapitlerne kan benyttes som reference, når de brandmæssige aspekter skal dokumenteres, og de kan tillige benyttes som reference ved komparative analyser.

Hovedkapitlerne i bygningsreglementets vejledning til kapitel 5 – Brand

I kapitlet introduceres generelle emner, der er medtaget i bygningsreglementets vejledning til kapitel 5 - Brand samt referencer til andre vejledninger.

I kapitlet beskrives de generelle betingelser for det brandmæssige sikkerhedsniveau. Herunder:

 • Indplacering i anvendelseskategori
 • Indplacering i risikoklasser
 • Indplacering i brandklaser
 • Beskrivelse af materialer og konstruktioner
 • Angivelse af brandtekniske installationer

 

I kapitlet beskrives den overordnede strategi for evakuering samt retningslinjer for udformning af flugtveje og redningsåbninger.
I kapitlet beskrives retningslinjer for brandmodstandsevne af byggeriets bærende konstruktioner.

I kapitlet beskrives risikoen for antændelse samt retningslinjerne for sikring mod:

 • Brand- og røgspredning i det rum, hvor branden opstår
 • Brandmæssig opdeling af bygningen
 • Brandspredning til bygninger på anden grund


Herudover beskrives brugen af isoleringsmaterialer i byggeriet.

I kapitlet beskrives forudsætningerne for, at redningsberedskabet kan foretage en indsats, der er indsatstaktisk traditionel. Det omfatter beskrivelser af følgende:

 • Adgangs- og tilkørselsveje samt brandredningsarealer
 • Adgang til bygningen
 • Indsats i bygningen
 • Adgang til og betjening af brandtekniske installationer
 • Skiltning
 • Røgudluftning
I kapitlet beskrives retningslinjerne for akkrediteret funktionsafprøvning og systemintegrationstest, både med hensyn til installation og løbende afprøvninger og tests.

I kapitlet beskrives drift,  kontrol og vedligeholdelse af både eksisterende byggeri og nybyggeri. Det omfatter beskrivelser af følgende:

 • Opbygning af driftsorganisation
 • Brug og driftsmæssige forhold
 • Vedligeholdelse af brandtekniske installationer
 • Vedligeholdelse af passiv brandsikring


Derudover beskrives et paradigme for udarbejdelse af en drifts-, kontrol- og vedligeholdelsesplan (DKV-plan).

I kapitlet beskrives metoder til eftervisning af det brandmæssige sikkerhedsniveau for byggeri, hvor der ikke udelukkende kan benyttes de præ-accepterede løsninger. Det omfatter beskrivelser af følgende:

 • Acceptkriterier og kritiske forhold
 • Brandteknisk dimensionering af personsikkerhed
 • Brandteknisk dimensionering af bygningsdele
 • Udfærdigelse af Komparative analyser


Herudover indeholder kapitlet flere eksempler og beregningsmetoder.