Øvrige vejledninger om brandforhold

Bygningsreglementet udspecificerer byggelovens krav og indeholder de nærmere detaljerede krav, som alle byggearbejder skal leve op til. Da bygningsreglementets krav ofte er udformet som funktionskrav, som kan opfyldes på forskellig vis, er der udarbejdet vejledninger, der præciserer, uddyber eller angiver en måde, hvorpå bygningsreglementets krav kan opfyldes.

Byggearbejder, der omfatter brandmæssige aspekter, der kan indplaceres i brandklasse 1-4, er hovedsageligt reguleret i bygningsreglementet. Dette gælder også transportable konstruktioner, der kan indplaceres i brandklasse 1-4.

Bolig- og Planstyrelsen har udarbejdet følgende relevante vejledninger på området:

Øvrige relevante vejledninger om brandforhold

Vejledningen angiver bl.a., hvilken type byggerier der er omfattet af krav om byggetilladelse, samt hvilken statisk dokumentation der skal foreligge for byggeri i brandklasse 1-4, herunder dokumentation for byggeri i brandklasse 1 i forbindelse med kommunens stikprøvekontrol. 

Vejledningen forklarer og fortolker reglerne i certificeringsordningen for transportable konstruktioner, herunder telte, tribuner, scener, messestande, portaler, tårne mm.
Vejledningen indeholder eksempler på ombygninger og andre forandringer i etageboligbyggeri samt i enfamiliehuse, dobbelthuse, rækkehuse og sommerhuse. Eksemplerne viser, hvilke ombygninger og forandringer der kræver byggetilladelse, og hvilke der kan udføres uden ansøgning om byggetilladelse.
Vejledningen giver anbefalinger til planlægning og udførelse af byggearbejder, herunder brandværnsforanstaltninger på byggepladsen.
Vejledningen omhandler de brandmæssige aspekter ved opsætning af transportable konstruktioner på byggepladser, herunder telte eller containere til opmagasinering, skurvogne, skurbyer og lignende.
Kapitel 27 beskriver grundlaget for indplacering af byggeri i brandklasse 1-4 via anvendelseskategori og risikoklassen.
Vejledningen beskriver, hvordan den brandtekniske dokumentation for design, projektering og udførelse udformes, herunder start- og sluterklæring. Herudover er der givet et eksempel på en start- og sluterklæring samt visse dele af den brandtekniske dokumentation for et projekt i brandklasse 2.
Vejledningen beskriver omfanget af dokumentation for brandforhold og håndtering af eksisterende lovlige forhold for mindre ombygningssager. Eksemplerne er baseret på 5 cases.
Vejledningen beskriver, hvordan den brandtekniske dokumentation for design, projektering og udførelse kontrolleres. Herudover er der givet et eksempel på en kontrolplan for henholdsvis design, projektering og udførelse for et byggeprojekt i brandklasse 2.