Certificeret rådgiver

Ved byggeri i brand- og/eller konstruktionsklasse 2-4 skal der tilknyttes én certificeret brandrådgiver og/eller én certificeret statiker.

Der er ikke krav om, at den certificerede rådgiver skal være ansat i den virksomhed, der er projekterende på byggeriet, f.eks. et rådgivende ingeniørfirma, en rådgivende arkitektvirksomhed eller en entreprenør med egen intern projekteringsafdeling. Man kan således hyre en certificeret rådgiver fra en anden virksomhed.

Det er bygningsejeren, der udpeger den certificerede brandrådgiver og statiker.

Som certificeret rådgiver skal du virke som enten udarbejdende eller kontrollerende af den statiske og brandtekniske dokumentation.

Som udarbejdende vil du indgå i den projekterendes projektorganisation. Du skal udarbejde en række centrale dele af dokumentationen, mens øvrige dele kan udføres via assistance eller uddelegering. Som udarbejdende kan du ikke udføre uafhængig kontrol.

Som kontrollerende kan du indgå i eller være placeret uden for den projekterendes projektorganisation. Som kontrollerende vil du typisk foretage den uafhængige kontrol af dokumentationen. Du skal selv kontrollere en række centrale dele af dokumentationen, mens øvrige dele kan kontrolleres via assistance eller uddelegering. Som kontrollerende kan du ikke deltage i selve designet eller projekteringen.

I dit virke som certificeret rådgiver er der opgaver, som du selv skal udføre, men der vil også være dele af dokumentationen, som du kan få assistance til at udarbejde eller kontrollere. I sådanne tilfælde er det dit ansvar som den certificerede at sikre, at de assisterende har de nødvendige kompetencer hertil.

Dit virke som certificeret rådgiver er reguleret i bygningsreglementet og har bl.a. til formål at sikre, at:

  • Byggeriet er indplaceret i hhv. en konstruktionsklasse og i en brandklasse.
  • Dokumentationen er retvisende for:
    • konstruktionsklasser for konstruktionsafsnit og for det samlede byggeri
    • brandklasser for bygningsafsnit og for det samlede byggeri.
  • Dokumentationen for brandforhold og bærende konstruktioner godtgør, at byggeriet overholder bygningsreglementets bestemmelser for henholdsvis brandforhold og bærende konstruktioner, herunder krav til sikkerhed og anvendelighed, er egnet til formålet og følger god byggeskik.
  • Dokumentation er udarbejdet og kontrolleret samt er fyldestgørende og udgør et hele.


Når du som certificeret rådgiver er tilknyttet et projekt, skal du udarbejde og underskrive en starterklæring, der skal indsendes sammen med dokumentation for indplacering i brand- og konstruktionsklasse samt dokumentation for indsatsforhold i forbindelse med ansøgningen om byggetilladelse. Af starterklæringen fremgår den certificeredes planlagte virke. Herudover skal du som certificeret fremsende dokumentation for gyldigt certifikat.

Ved færdigmelding af byggeriet skal der med færdigmeldingen indsendes den samlede statiske og brandtekniske dokumentation samt en sluterklæring, der er udarbejdet og underskrevet af den certificerede rådgiver.

Som den tilknyttede certificerede rådgiver til byggeprojektet, skal du erklære over for bygningsmyndigheden med henholdsvis start- og sluterklæring, at der er valgt de korrekte brand- og konstruktionsklasser, og at dokumentationen er udarbejdet og kontrolleret i overensstemmelse med bygningsreglementets krav.

Selvom der er tilknyttet en certificeret rådgiver på et byggeri, er det stadig ejeren af den pågældende ejendom, der er ansvarlig for bygningens lovlighed. Hvis der er fejl eller mangler i dokumentationen, kan det dog i værste fald betyde, at den certificerede rådgiver får frataget sin certificering.