Udførende

Den udførende kan betegnes som den person eller virksomhed, der står for at udføre det fysiske byggearbejde for en bygherre, f.eks. at opføre en bygning. Det er derfor også den udførendes opgave at sikre, at byggeriet bliver udført i overensstemmelse med relevante regler og evt. krav fra bygningsejeren, som f.eks. udførelsesgrundlaget fra projekteringen.

Den udførende kan f.eks. være en entreprenør eller en håndværker.

Som udførende skal du gennemføre alle aktiviteter i forbindelse med det fysiske byggearbejde, herunder planlægning, indkøb og modtagelse af materialer og produkter, udførelse og kontrol.

Hvis du er udførende på et byggeprojekt, skal du udarbejde et udførelsesgrundlag for udførelsen, der er i overensstemmelse med bygningsreglementet, relevante standarder samt evt. udførelsesgrundlaget fra projekteringen.

Under selve byggearbejdet skal du som udførende for byggeri i brand- eller konstruktionsklasse 1-4 foretage en kontrol af kvaliteten af dit arbejde i form af en egenkontrol, der har til formål at sikre, at udførelsen er i overensstemmelse med udførelsesgrundlaget og udførelsesstandarder.

For visse byggearbejder skal du som udførende have dit eget dokumenterede kvalitetsledelsessystem, der sikrer, at der føres kontrol med kvaliteten af byggearbejdet i form af en egen- og uafhængig kontrol. Dette gælder bl.a. for udførelse af bærende konstruktioner i konstruktionsklasse 2-4.

For byggearbejder i brand- eller konstruktionsklasse 2-4 skal der foruden egenkontrol foretages en uafhængig kontrol i henhold til kontrolplanen for udførelsen, både løbende, og når byggearbejdet er færdigmeldt. Denne kontrol skal udføres af en person, der ikke har medvirket ved udførelse af hhv. de bærende konstruktioner eller de brandtekniske installationer. Kontrollen kan dog godt udføres af en person fra samme udførende virksomhed.

Hvis du udfører den uafhængige kontrol for udførelse af byggearbejder i brand- og konstruktionsklasse 2-4, skal denne kontrol dokumenteres i kontrolrapporter.

Den udførende aktør kan også varetage rollen som projekterende på projektet. Der kan være situationer, hvor den udførende har en intern projekteringsafdeling eller har behov for at indhente rådgivning fra en ekstern rådgiver. Dette vil afhænge af, hvad der aftales i den enkelte byggesag. Se mere under den projekterende.

Uanset hvad der aftales i den enkelte byggesag, ændrer det ikke på kravet om, at bygningsejeren skal tilknytte en certificeret rådgiver i brand- og konstruktionsklasse 2-4, uanset hvordan både bygningsejeren og den udførende har organiseret sig.