Kommune

Kommunalbestyrelsen er bygningsmyndighed. Det er derfor kommunen, der træffer afgørelse i sager omfattet af byggeloven og bygningsreglementet, f.eks. ansøgning om byggetilladelse og ansøgning om dispensation fra bygningsreglementet.

Det er ligeledes kommunen, der i forbindelse med konkrete byggesager træffer afgørelse om fortolkning af bygningsreglementets anvendelsesområde, indplacering af byggeri i brand- eller konstruktionsklasser eller ved opfyldelse af konkrete krav.

Kommunen har en vigtig rolle i byggeprocessen. Det kommer bl.a. til udtryk ved, at kommunen er en del af forhåndsdialogen, der giver mulighed for at afklare rammerne for byggeprojektet allerede inden, der ansøges om byggetilladelse. Forhåndsdialogen er frivillig, men det kan være en god hjælp forud for mange byggesager, da der kan være mange uafklarede spørgsmål, der bør besvares, før ansøgningen om byggetilladelse fremsendes, og byggeprojektet derved kan starte.

Inden kommunen kan meddele byggetilladelse, skal kommunen foretage en vurdering af, om den dokumentation, der er indsendt for byggesagen, er i overensstemmelse med de relevante krav i bygningsreglementet, der er for det pågældende byggeri. For byggearbejder, der kan indplaceres i brand- eller konstruktionsklasse 2-4, skal kommunen i forbindelse med udstedelse af en byggetilladelse ikke kontrollere den statiske og brandtekniske dokumentation.

Kommunens sagsbehandling vil for den statiske og brandtekniske dokumentation omfatte en vurdering af følgende:

  • Om byggeriet er indplaceret i de korrekte klasser.
  • Om den til byggeriet tilknyttede certificerede rådgiver er certificeret til at kunne virke i den klasse, hvori det samlede byggeri er indplaceret, og om den certificerede rådgiver har et gældende certifikat.
  • Om den fremsendte dokumentation omfatter de for projektet relevante krav i bygningsreglementet.
  • Om starterklæringen er dækkende og underskrevet af den certificerede rådgiver.

Supplerende for brandforhold omfatter kommunens sagsbehandling ligeledes en vurdering af følgende:

  • Om dokumentationen omfatter, hvorledes byggeriet opfylder redningsberedskabets indsatsforhold, herunder hvorvidt byggeriet er indsatstaktisk traditionelt.

Når byggesagen afsluttes, skal ansøger indsende en samlet dokumentation, der viser, at byggearbejdet overholder de tekniske forhold i bygningsreglementet, til kommunen. Kommunen kan på baggrund af dokumentationen meddele ibrugtagningstilladelse, hvorefter byggeriet kan tages i anvendelse.

Kommunens sagsbehandling vil for den statiske og brandtekniske dokumentation omfatte en vurdering af følgende:

  • Om forudsætningerne for byggetilladelsen er ændret, herunder brand- eller konstruktionsklasser.
  • Om den til byggeriet tilknyttede certificerede rådgiver stadig har et gældende certifikat.
  • Om sluterklæringen er dækkende og underskrevet af den certificerede rådgiver og for byggearbejder i klasse 4 tillige af en certificeret tredjepartskontrollant.

Det er bygningsejerens ansvar, at byggearbejdet overholder kravene i bygningsreglementet.

Vejledning til bygningsreglementets kapitel 1 - Administrative bestemmelser

Vejledningen indeholder beskrivelse af byggesagsbehandling efter BR18, herunder hvilke regler de forskellige typer af byggeri skal overholde. Derudover indeholder vejledningen også information om den dokumentation, der skal indsendes i de forskellige stadier af byggeprocessen.