Projekterende

Den projekterende er den virksomhed, der står for at projektere et byggearbejde for en bygherre, f.eks. at projektere bærende konstruktioner eller at designe brandstrategi og projektere bl.a. brandsikringstiltag.

Det er derfor også den projekterendes opgave at sikre, at projektet er i overensstemmelse med gældende regler, herunder bygningsreglementet. Den projekterende kan f.eks. være et rådgivende ingeniørfirma, en rådgivende arkitektvirksomhed, en entreprenør med egen intern projekteringsafdeling eller endog en håndværker afhængig af byggearbejdets størrelse og kompleksitet.

Den projekterende virksomhed skal gennemføre alle aktiviteter i forbindelse med planlægning, design og projektering af byggearbejdet, herunder udarbejde dokumentation samt kontrol heraf. Projekteringen skal planlægges og gennemføres på en måde, som sikrer sammenhæng i såvel byggeriet som dokumentationen.

Der kan på et byggeprojekt være flere projekterende, f.eks. inden for forskellige fagdiscipliner. I sådanne tilfælde skal den projekterende gennemføre alle aktiviteter i forbindelse med planlægning, design og projektering af den del af byggearbejdet, som den projekterende har til opgave at løse, herunder udarbejde dokumentation samt kontrol heraf.

Den projekterende skal udarbejde og kontrollere udførelsesgrundlaget for projektering, der er i overensstemmelse med bygningsejers krav (projekteringsgrundlaget), bygningsreglementet og relevante standarder. Herudover skal den projekterende sikre, at udførelsesgrundlaget for projektering er egnet til formålet og bygbart.

Den dokumentation, som du som projekterende har udarbejdet, skal du selv kontrollere i form af en egenkontrol.

For byggearbejder i brand-og konstruktionsklasse 2-4 skal der foruden egenkontrol foretages en uafhængig kontrol af dokumentationen, når egenkontrollen er udført. Denne uafhængige kontrol skal udføres af en person, der ikke har medvirket ved udarbejdelse af dokumentationen for byggeriets brandsikkerhed eller for de bærende konstruktioner. Kontrollen kan dog godt udføres af en person fra samme virksomhed.

Projekterende virksomheder har typisk et dokumenteret kvalitetsledelsessystem, der omfatter en sådan kontrol.

For byggearbejder i brand- eller konstruktionsklasse 4 skal der foruden egenkontrol og uafhængig kontrol tillige foretages en tredjepartskontrol af dokumentationen, der kan henføres til brand- eller konstruktionsklasse 4, når den uafhængige kontrol er udført. Tredjepartskontrol skal udføres af en certificeret tredjepartskontrollant, der hverken direkte eller indirekte er økonomisk eller organisatorisk forbundet med den eller de virksomheder og organisationer, som har medvirket ved udfærdigelsen af dokumentationen for byggeriets brandsikkerhed eller projektering af de bærende konstruktioner.

Hvis du som projekterende udfører den uafhængige kontrol eller tredjepartskontrol for byggearbejder i brand- og konstruktionsklasse 2-4, skal kontrollen dokumenteres.

Uanset hvad der aftales med bygningsejeren i den enkelte byggesag, er der krav om tilknytning af en certificeret brandrådgiver og statiker i klasse 2-4. Det betyder, at byggeri i brand- og konstruktionsklasse 2-4 skal tilknyttes en certificeret brandrådgiver og statiker, uanset om de projekterende i øvrigt er kompetente til at foretage projekteringen samt kontrollen heraf. Den certificerede rådgiver kan enten være udarbejdende eller kontrollerende og kan f.eks. foretage den uafhængige kontrol.