Certificeringsorgan

Certificeringsorganets opgave er at certificere personer, der ønsker at blive certificerede som brandrådgivere eller statikere.

Når certificeringsorganet modtager en ansøgning fra en person, der ønsker at blive certificeret, skal certificeringsorganet vurdere, om ansøgeren har de fornødne kvalifikationer og kompetencer samt den fornødne erfaring, der skal til for at blive certificeret.

Ved certificeringsprocessen er certificeringsorganets opgave:

 1. at vurdere om den dokumentation, som ansøger fremsender, er fyldestgørende
 2. at bede ansøger om at eftersende dokumentation, hvis certificeringsorganet vurderer, at den fremsendte dokumentation ikke er fyldestgørende
 3. at oplyse ansøger om den forventede behandlingstid, når dokumentationen vurderes at være fyldestgørende.
 4. at vurdere dokumentationen for så vidt angår ansøgers kvalifikationer, kompetencer og erfaring, evt. på baggrund af en prøve eller en mundtlig præsentation af et projekt
 5. at træffe afgørelse om certificering og fremsende en skriftlig begrundelse herfor til ansøger
 6. at udstede certifikat, hvis ansøger opfylder kriterierne
 7. at opdatere databasen ”Find certificerede statikere og brandrådgivere”

Det er det enkelte certificeringsorgan, der bestemmer, hvordan den konkrete certificeringsproces forløber for hver af de forskellige ordninger i det enkelte certificeringsorgans regi.

Certificeringsorganet har derudover til opgave at føre kontrol med de certificerede statikere og brandrådgivere, der er certificeret af det pågældende certificeringsorgan.

Certificeringsorganets opgave i certificeringsperioden består af:

 • Årlig kontrol af den certificeredes virke.
 • Re-certificering af den certificerede hvert 5. år.
 • Løbende vurdering af, om betingelserne for certificeringen er til stede.
 • Orientering af kommunen i tilfælde af, at certificeringsorganet bliver opmærksom på fejl eller mangler i et projekt, der medfører risiko for personers sikkerhed.


Der er fire certificeringsorganer, der kan findes via nedenstående links: