Hvordan den certificerede rådgiver kan indgå i projektorganisationen

Eksempler på hvordan den certificerede statiker og brandrådgiver kan indgå i projektorganisationen i konstruktions- og brandklasse 2-4.

Hvis du er bygningsejer, der skal til at igangsætte et byggeprojekt, hvor der skal tilknyttes en certificeret brandrådgiver eller statikerfinder du her en beskrivelse af de overordnede rammer for, hvordan de involverede aktører, der udarbejder og kontrollerer dokumentation for brandforhold og bærende konstruktioner, kan organiseres. Der er ikke medtaget andre relevante aspekter i forhold til organiseringen af et byggearbejde og beskrivelsen er generisk og specificerer f.eks. ikke i detaljer den kontrol, som den certificerede brandrådgiver eller statiker skal udføre som følge af sit virke. Her henvises til bygningsreglementets krav i kapitel 32-34 med tilhørende vejledninger.  

Bygningsreglementet sætter krav til selve byggeriet samt til den dokumentation, der dokumenterer, at byggeriet er i overensstemmelse med BR18. Bygningsreglementet sætter desuden krav til, at der skal ske en kontrol af dokumentationen. 

Bygningsreglementet sætter ikke krav til eller rammer for, hvorledes et byggearbejde tilrettelægges og organiseres. Det er op til den enkelte bygningsejer og dennes samarbejdspartnere at organisere sig i forhold til, hvad der er nødvendigt for et givent byggearbejde. Nedenstående er skematiske eksempler på, hvorledes man kan opbygge organisationen med udgangspunkt i, hvordan dokumentationen udarbejdes og kontrolleres, samt hvorledes den certificerede kan virke. 

Til et byggeprojekt er der knyttet en række aktører med hver deres rolle, se mere om aktøres roller samt forløbet om byggesagsbehandlingen via linket nedenfor.

Hvad er min rolle ift certificeringsordningen

Organiseringen af et byggearbejde sker typisk ved, at bygningsejer indgår aftaler med en eller flere organisationer, der står for design, projektering og udførelse herunder udarbejdelse og kontrol af den tekniske dokumentation for brandforhold og bærende konstruktioner og kontrol af det udførte byggearbejde. Eksempler på organisationer er f.eks. arkitektvirksomheder, rådgivende ingeniørvirksomheder, andre rådgivere, byggevareleverandører, entreprenør og/eller håndværksvirksomheder.

Den måde, som organisationerne relaterer sig til bygningsejer og til hinanden på, varierer fra byggesag til byggesag og er fastlagt gennem de aftaler, der indgås. Udarbejdelse og kontrol af dokumentation for brandforhold og bærende konstruktioner kan blive udført af én organisation eller af flere organisationer, hvor hver organisation bidrager med sin del. Hvilken måde, den enkelte bygningsejer vælger at organisere sig på, er bl.a. afhængig af typen og kompleksiteten af byggearbejdet, og hvorledes opgaver og ansvar ønskes fordelt.

Se mere om udarbejdelse og uafhængig kontrol af dokumentationen via linket nedenfor.

Brug af certificeret rådgiver

Organiseringen af udarbejdelse og uafhængig kontrol af dokumentation for brandforhold og bærende konstruktioner med certificeret brandrådgiver og statiker tilknyttet

Den certificerede statiker og brandrådgiver er typisk ansat i en af ovenstående organisationer og medvirker til udarbejdelse eller til at foretage uafhængig kontrol af dokumentationen - enten ved at virke som udarbejdende eller kontrollerende af dokumentation for brandforhold eller bærende konstruktioner.

Den certificerede brandrådgiver eller statiker skal som minimum udfærdige, dvs. enten udarbejde eller kontrollere, en række centrale dele af dokumentationen, mens øvrige dele kan gennemføres via assistance eller uddelegering. Ved uddelegering foretager den certificerede i sit virke en minimumskontrol (Kmin) på den uddelegerede dokumentation for at sikre, at dokumentationen er udarbejdet og kontrolleret, som hvis den certificerede selv havde udfærdiget dokumentationen. Den certificerede kan også få assistance fra en eller flere personer i egen organisation til at udarbejde eller kontrollere dele af dokumentationen. Ved brug af assistance skal den certificerede sikre, at den assisterende har den fornødne kompetence, og at kvaliteten af dokumentationen er tilfredsstillende. Dette kan sikres ved, at den certificerede foretager en kontrol af den assisterendes kompetencer samt en løbende styring af kvaliteten. Dette kan gøres på flere måder f.eks. i form af en minimumskontrol, men i eksemplerne er det vist som en kontrol, Kassis, som den certificerede foretager på de dele, der udføres med assistance.

Den certificerede redegør for sit planlagte virke i starterklæringen, herunder hvad der udfærdiges dvs. udarbejdes eller kontrolleres af andre via uddelegering eller assistance. Den certificerede redegør i sluterklæringen for sit faktiske virke.

Når der er flere organisationer, der bidrager til dokumentationen, er det vigtigt, at den samlede dokumentation er konsistent, dækkende og udgør et hele. Bygningsejeren kan udpege en af de medvirkende organisationer til at sikre dette. Hver organisation har ansvaret for de dele af dokumentationen, som de selv udarbejder og kontrollerer.

I konstruktions- og brandklasse 4 tilknyttes tillige en certificeret tredjepartskontrollant. Tredjepartskontrollanten må ikke være hverken direkte eller indirekte økonomisk eller organisatorisk forbundet med den eller de virksomheder og organisationer, som har medvirket ved udarbejdelsen eller den uafhængige kontrol af dokumentationen.

Skematiserede eksempler

Nedenfor er der vist forskellige eksempler på organisering af udarbejdelse og uafhængig kontrol af dokumentation, og hvorledes den certificerede statiker og brandrådgiver samt tredjepartkontrollanten kan indgå. Ligeledes er der vist eksempler på, hvorledes den certificerede kan anvende assistance og uddelegering.

De forskellige eksempler kan kombineres, f.eks. kan den certificerede anvende assistance i alle eksempler.

Eksemplerne illustrerer følgende:

  1. Et byggeprojekt, hvor udarbejdelse og uafhængig kontrol af dokumentation er samlet i én organisation
  2. Et byggeprojekt, hvor udarbejdelse og uafhængig kontrol af dokumentation er delt mellem flere organisationer
  3. Et byggeprojekt, hvor udarbejdelse og uafhængig kontrol af dokumentation er delt mellem flere organisationer
  4. Et stort byggeprojekt i klasse 4 med en kombination af ovenstående

Farverne betyder følgende:

  • Rød: Udarbejdes eller kontrolleres af den certificerede, som en del af dennes virke
  • Lyserød: Udarbejdes eller kontrolleres af andre personer via assistance 
  • Blå: Udarbejdes eller kontrolleres af andre personer eller organisationer.
  • Blå pile viser overordnet dokumentudveksling  
  • Røde pile viser overordnet dokumentudveksling, der er omfattet af den certificeredes virke

Eksempel 1

Udarbejdelse og uafhængig kontrol af den samlede dokumentation foretages i en og samme organisation, hvor også den certificerede rådgiver er ansat. Den uafhængige kontrol foretages af en kontrollant, der ikke har medvirket i processen omkring udarbejdelse af dokumentationen. 

Den certificerede kan virke som enten udarbejdende (figur 1.a) eller som kontrollerende (figur 1.b). 
Figur 1 Udarbejdelse og uafhængig kontrol foretages i én organisation

Den certificerede kan få assistance fra en eller flere andre personer i egen organisation vist med lyserød. 
Figur 2 Udarbejdelse og uafhængig kontrol foretages i en organisation med brug af assistance

Eksempel 2

Udarbejdelse og uafhængig kontrol af den samlede dokumentation foretages i hver sin organisation, se figur 3. Den certificerede kan virke enten som udarbejdende i den ene organisation som vist i figur 3.a, eller som kontrollerende i den anden organisation som vist i figur 3.b.

Den certificerede kan få assistance fra en eller flere andre personer i egen organisation vist med lyserød.  
Figur 3 Udarbejdelse og uafhængig kontrol er placeret i hver sin organisation

Eksempel 3

Udarbejdelse og uafhængig kontrol af den samlede dokumentation foretages i to organisationer, hvor den certificerede rådgiver er ansat i den ene organisation. Den uafhængige kontrol foretages af kontrollanter, der ikke har medvirket i processen omkring udarbejdelse af dokumentationen. 

Uddelegeringen kan være til en eller flere organisationer f.eks. andre rådgivere, byggevareleverandører eller andre, der foretager projektering af f.eks. geotekniske forhold, brandtekniske installationer eller betonelementer.

Ved uddelegering foretager den certificerede en minimumskontrol, Kmin på de uddelegerede dele efter, at der er foretaget uafhængig kontrol. Der foretages kun uafhængig kontrol én gang af dokumentationen.

I figur 4 er vist et eksempel, hvor hver organisation selv udfører den uafhængige kontrol. Den certificerede virker fortsat som enten udarbejdende (figur 4.a) eller som kontrollerende (figur 4.b) og den certificerede kan få assistance. 

Skematiserede eksempler

Udarbejdelse og uafhængig kontrol af den samlede dokumentation foretages i en og samme organisation, hvor også den certificerede rådgiver er ansat. Den uafhængige kontrol foretages af en kontrollant, der ikke har medvirket i processen omkring udarbejdelse af dokumentationen. 

Den certificerede kan virke som enten udarbejdende (figur 1.a) eller som kontrollerende (figur 1.b). 

 
Figuren illustrerer den certificeredes virke som udarbejdende i samme organisation som der hvor det kontrollerende sker
 
Den certificerede kan få assistance fra en eller flere andre personer i egen organisation vist med lyserød. Her foretages hhv. udarbejdelse og uafhængig kontrol i en organisation med brug af assistance. 
 
 
Den certificerede virker som kontrollerende og med assistance til kontrol.

Udarbejdelse og uafhængig kontrol af den samlede dokumentation foretages i hver sin organisation, se figur 3a og 3b. Den certificerede kan virke som enten udarbejdende i den ene organisation som vist i figur 3.a, eller som kontrollerende i den anden organisation som vist i figur 3.b.

Den certificerede kan få assistance fra en eller flere andre personer i egen organisation vist med lyserød. 

Figuren viser den certificerede som udarbejdende hvor kontrollen er i en anden organisation